วิทยาศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


การจำแนกสัตว์

นักวิทยาศาสตร์ จำแนกสัตว์ออกเป็น 2 ประเภท โดยอาศัยโครงร่างแข็ง (กระดูกสันหลัง)

วงจรชีวิตของสัตว์

หมายถึง ชีวิตของการเจริญเติบโตของสัตว์ที่มีการเจริญเติบโตต่อเนื่อง

ประเภทของการเจริญเติบโตของสัตว์จำแนกได้เป็น

  • แบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (อะเมตามอร์โฟซีส)
  • แบบมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง (เมตามอร์โฟซีส)

พฤติกรรม

คือการแสดงออกเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้า--