นโยบายของเรา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้กำกับดูแลการใช้งานไซต์อินเทอร์เนตซึ่งอยู่ที่ www.thaiedujobs.com. การใช้งาน การเข้าชม การดาวน์โหลด การจัดเก็บ และหรือการเข้าใช้งานใดๆในไซต์ เท่ากับเป็นการที่คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขตามรายละเอียดด้านล่าง และสละสิทธิ์ใดๆที่จะเรียกร้องต่อความคลุมเครือหรือข้อผิดพลาดในข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัว ถ้าคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาอย่าเข้าชม ดาวน์โหลด หรือเข้าใช้งานใดๆที่เป็นของไซต์ ทีอีเจ สงวนสิทธิ์ในการแก้ เพิ่มเติม ลบ และปรับข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทีอีเจแนะนำให้ท่านเข้าอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวอยู่เป็นประจำ และหากว่าคุณไม่เห็นด้วยกับรายละเอียดของข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ถูกปรับแก้หรือเพิ่มเติม ทีอีเจจะทำการยุติการใช้งานของคุณ หากว่าคุณยังคงใช้งานต่อเท่ากับเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. คำนิยาม

  ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คำต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่อธิบายด้านล่าง

  • ผู้ลงประกาศตำแหน่งงาน หมายถึง โรงเรียนหรือสถาบัน และผู้ใช้งานที่ต้องการลงประกาศโฆษณาหางาน

  • ผู้ลงโฆษณา หมายถึง ผู้ใช้งานที่ต้องการลงโฆษณาเพื่อจะเสนอสินค้าหรือบริการ

  • ทีอีเจ หมายถึง ทีอีเจ, ผู้ครอบครอง www.thaiedujobs.com

  • ผู้หางาน หมายถึง ผู้ใช้งานที่มองหาตำแหน่งงาน

  • ไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ใดๆ, เว็บหางาน หรือ แอพลิเคชั่นมือถือ ที่ทีอีเจดูแลและเป็นเจ้าของ

  คำว่า คุณ, ผู้ใช้งาน หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เข้าใช้งานในไซต์นี้ไม่ว่าจะเวลาใดและไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด

 2. การยอมรับการใช้งานของไซต์

  1. การใช้งานแบบเจาะจงของผู้หางาน

   ผู้หางานยอมรับว่าเขาหรือเธอจะใช้งานไซต์นี้โดยเป็นจุดมุ่งหมายที่ถูกกฎหมายและเพื่อวัตถุประสงค์ในการหางาน ผู้หางานยอมรับที่จะดูแลลอคอินและรหัสผ่านหรือพาสเวิร์ดของตนเอง และเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลลอคอินและรหัสผ่านของตนเองแก่ผู้อื่น ผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลความลับของลอคอินและรหัสผ่านของตน และจะต้องแจ้งหากมีผู้ใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใช้งานกับทีอีเจทันที

   ผู้ใช้งานยอมรับและรับทราบว่าเป็นความตั้งใจของเขาและเธอที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับผู้ลงประกาศตำแหน่งงานหรือทีอีเจเมื่อผู้ใช้งานใช้งานหรือบริการของไซต์ที่จัดทำโดยทีอีเจ ในการเข้าใช้งานฟังก์ชั่นที่จัดทำโดยทีอีเจ ผู้ใช้งานอนุญาตให้ทีอีเจทำการเก็บข้อมูลของเขาและเธอในฐานข้อมูลของทีอีเจ และอนุญาตให้ประกาศข้อมูลในไซต์ ข้อมูลต่างๆของผู้ใช้งานจะยังคงอยู่และถูกเรียกทำงานรวมถึงจัดเก็บในฐานข้อมูลจนกว่าเขาหรือเธอจะทำการลบข้อมูล ผู้หางานยอมรับและเห็นชอบว่าข้อมูลบางส่วนของเขาและเธอคนทั่วไปจะสามารถเข้าดูได้ และข้อมูลทั้งหมดจะสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ลงประกาศตำแหน่งงานที่ได้ลงทะเบียนกับทีอีเจเพื่อเข้าใช้งาน ทีอีเจขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ และลบข้อมูลของผู้หางานที่ทีอีเจพบว่าไม่ถูกต้อง, ข้อมูลปลอมและไม่ถูกต้องด้วยกฎหมาย ผู้หางานรับทราบและยอมรับว่าผู้ลงประกาศตำแหน่งงานจ่ายค่าบริการให้กับทีอีเจเพื่อที่จะเข้าดูข้อมูลของผู้หางานซึ่งผู้หางานจะไม่สามารถเรียกร้องขอค่าบริการที่ทีอีเจได้รับ ทีอีเจจะไม่ทำการปล่อยข้อมูลส่วนตัวของผู้หางานยกเว้นแต่ได้รับการร้องขอทางกฎหมายจากผู้มีอำนาจรัฐ

  2. การใช้งานแบบเจาะจงของผู้ลงโฆษณา

   ผู้ลงโฆษณายอมรับและเห็นชอบที่จะใช้งานไซต์อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อเป็นการโฆษณาสินค้าและบริการ ผู้ลงโฆษณาเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลและหน้าที่ลงข้อความโฆษณาที่ไซต์ ทีอีเจสงวนสิทธิ์ในการระงับ ลบและยกเลิกการโฆษณา และหน้าเว็บ โดยไม่มีการชดใช้ใดถ้าทีอีเจพบว่าไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย และละเมิดข้อกำหนดและเงือ่นไข

  3. การใช้งานแบบเจาะจงของผู้ลงประกาศตำแหน่งงาน

   ผู้ลงประกาศตำแหน่งงานยอมรับและเห็นของที่จะใช้งานไซต์อย่างถูกกฎหมายและเพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหาบุคคลากรที่มีศักยภาพ และสร้างหน้าของผู้ลงประกาศตำแหน่งงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงข้อมูลตำแหน่งงาน เมื่อผู้ลงประกาศตำแหน่งงานจ่ายเงินค่าบริการให้กับทีอีเจ หรือยอมรับการเข้าใช้งานในช่วงทดลองใช้งานฟรี ผู้ลงประกาศตำแหน่งงานจะได้สิทธิ์ในการลงประกาศตำแหน่งงานตามระยะเวลาที่กำหนดซึ่งเป็นไปตามแพคเกจยกเว้นในช่วงทดลองใช้งานฟรี ผู้ลงประกาศตำแหน่งงานยอมรับและเห็นชอบว่าการเข้าถึงฐานข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหาบุคคลากรที่มีศักยภาพ และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่น ผู้ลงประกาศตำแหน่งงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลโฆษณาและหน้าเพจที่ลงโฆษณาในไซต์ ทีอีเจสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ ลบ และหรือยกเลิกการโฆษณาหรือเว็บเพจโดยไม่ต้องชดใช้คืนถ้าทีอีเจพบว่าไม่เหมาะสม, ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข ทีอีเจขอสงวนสิทธิ์ในการปรับค่าบริการโดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า

 3. การห้ามใช้งานของผู้ใช้งาน

  ผู้ใช้งาน เห็นชอบ

  1. ผู้หางาน จะต้องไม่ลงข้อมูลที่เป็นเท็จและไม่ถูกต้อง ผู้ใช้งานจะต้องไม่ใช้การลงโฆษณาหางานด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากเพื่อการสมัครงานหรือเพื่อส่งต่อโฆษณาตำแหน่งงานยังผู้ใช้งานอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการหางานเท่านั้น ห้ามใช้การสื่อสารใดหรือการใช้งานไซต์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากการหางาน

  2. ผู้ใช้งานจะต้องไม่ใช้งานไซต์นี้โดยเป็นการลุกล้ำสิทธิ์ผู้อื่นและละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา

  3. ผู้ใช้งานจะต้องไม่ใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานอื่นยกเว้นผู้ลงประกาศตำแหน่งงานตามที่อธิบายใน ข้อ 2 ผู้ใช้งานจะต้องไม่ปรับและลบข้อมูลที่ลงในไซต์ของผู้ใช้งานคนอื่น

  4. ห้ามผู้ใช้งานละเมิด หรือพยายามที่จะเข้าไปยังส่วนความปลอดภัยของไซต์ซึ่งเข้าได้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาต ห้ามผู้ใช้งานพยายามที่จะทดสอบหรือก้าวก่ายงานระบบ การละเมิดจะมีผลในการฟ้องร้องทางกฎหมาย

  5. ห้ามผู้ใช้งานลงหรือให้ข้อมูลที่ผิดกฎหมาย หรือล่วงละเมิด ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ทางปัญญา กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของบุคคลอื่น หรือการล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น

  6. ห้ามผู้ใช้งานในการลงข้อมูลลามก, อนาจาร, อันตราย, หมิ่นประมาท, คุกคาม,ข่มขู่, เกลียดชัง และแบ่งแยกชนชั้น

  7. ผู้ใช้งานจะต้องอัปโหลดหรือใช้งานไซต์นี้ในลักษณะที่ทำให้เกิดความเสียหายกับความปลอดภัยและเสถียรภาพของไซต์

 4. ทรัพย์สินทางปัญญา

  เนื้อหาทั้งหมดของไซต์ถือเป็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของทีอีเจ ห้ามผู้ใช้งานในการใช้เนื้อหายกเว้นได้รับอนุญาตจากทีอีเจ

 5. ความรับผิดชอบ

  ทีอีเจจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใดๆที่โพสต์ในเว็บไซต์โดยผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานยอมรับและเห็นชอบที่จะรับผิดชอบต่อเนื้อหาและข้อมูลที่โพสต์ในไซต์ ทีอีเจไม่รับประกันว่าข้อมูลใดๆที่โพสต์โดยผู้ใช้งานเป็นความจริง ถูกต้องและถูกต้องตามกฎหมาย และไม่รับประกันความสำเร็จในการหางาน

  ทีอีเจจะทำดีที่สุดเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ ทีอีเจไม่สามารถรับประกันว่าการดำเนินการจะปราศจากข้อผิดพลาด และในบางช่วงเวลา การดำเนินงานอาจจะถูกรบกวนเพื่อแก้หรือปรับปรุงระบบ ทีอีเจจะไม่รับผิดชอบข้อมูลที่หายไปในช่วงที่มีการซ่อมหรืออัพเกรด ทีอีเจจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากไวรัสหรือมัลแวร์อันตรายที่อาจจะติดไปยังเครื่องของคุณในการเข้าใช้งานไซต์นี้ ทีอีเจจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการทำงานอันเนื่องมาจากผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากเหตุผลที่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสม รวมถึงความล้มเหลวที่ไม่จำกัด, ความล้มเหลวของอินเตอร์เนต, ความล้มเหลวของไฟฟ้า, ความล้มเหลวของคอมพิวเตอร์, การสื่อสารโทรคมนาคม หรืออุปกรณ์อื่น

 6. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

  ไซต์อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ทีอีเจจะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของไซต์อื่นๆ ผู้ใช้ที่เข้าผ่านการเชื่อมโยงนี้จะอยู่บนความเสี่ยงด้วยตนเอง

 7. การชดใช้ค่าเสียหาย

  ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบต่อการรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชีการใช้งานของคุณ และกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ การเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากบัญชีผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้ชดใช้

 8. ข้อจำกัดการรับผิด

  ความรับผิดในการเรียกร้องใดๆที่เกิดขึ้นจากการใช้งานไซต์ของผู้ใช้งาน จะถูกจำกัดความรับผิดแค่ค่าธรรมเนียมที่ทีอีเจได้รับ

 9. การบอกเลิก

  ทีอีเจสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกบัญชีของผู้ใช้งานโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าถ้าทีอีเจพบว่าข้อมูลที่ให้ไม่ถูกต้อง ละเมิดกฎหมาย หรือมีข้อความที่ไม่เหมาะสม การตัดสินว่าผู้ใช้งานใดละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นดุลพินิจของทีอีเจ

ทีอีเจจะทำดีที่สุดเพื่อจะให้บริการที่ดีแก่ผู้ใช้งานทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัว ทีอีเจขอแนะนำให้ผู้ใช้งานทุกท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว หากท่านไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาอย่าใช้บริการของไซต์นี้ การใช้งานไซต์นี้จะเป็นการถือว่าผู้ใช้งานเห็นด้วยและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว ผู้ใช้งานอนุญาตให้ทีอีเจเปิดเผยข้อมูลของเขาหรือเธอเพื่อวัตถุประสงค์ในการหางาน ทีอีเจสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม ปรับนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ดังนั้นเราแนะนำให้ท่านเข้าอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว ทีอีเจแนะนำให้ผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีให้ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนการใช้บริการของทีอีเจ ทีอีเจต่อต้านการใช้แรงงานเด็กดังนั้นไซต์นี้ไม่ใช่ไซต์สำหรับใครก็ตามที่อายุต่ำกว่า 18 ปี

 1. คำนิยาม

  ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คำต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่อธิบายด้านล่าง

  • ผู้ลงประกาศตำแหน่งงาน หมายถึง โรงเรียนหรือสถาบัน และผู้ใช้งานที่ต้องการลงประกาศโฆษณาหางาน

  • ผู้ลงโฆษณา หมายถึง ผู้ใช้งานที่ต้องการลงโฆษณาเพื่อจะเสนอสินค้าหรือบริการ

  • ทีอีเจ หมายถึง ทีอีเจ, ผู้ครอบครอง www.thaiedujobs.com

  • ผู้หางาน หมายถึง ผู้ใช้งานที่มองหาตำแหน่งงาน

  • ไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ใดๆ, เว็บหางาน หรือ แอพลิเคชั่นมือถือ ที่ทีอีเจดูแลและเป็นเจ้าของ

  คำว่า คุณ, ผู้ใช้งาน หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เข้าใช้งานในไซต์นี้ไม่ว่าจะเวลาใดและไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด

 2. การเก็บข้อมูล

  ทีอีเจจะทำการเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานซึ่งผู้ใช้งานเห็นด้วยและรับทราบที่จะเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะโดยวัตถุประสงค์เพื่อการหางาน ผู้ใช้งานยอมรับและเห็นด้วยโดยอนุญาตให้พนักงานทีอีเจสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถจะลบข้อมูล ณ เวลาใดก็ได้

 3. ระดับการเข้าถึงข้อมูล

  ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานไซต์โดยมีข้อจำกัดในระดับการเข้าถึงข้อมูล ผู้ใช้งานรับรู้และรับทราบว่าข้อมูลของเขาหรือเธอจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อวัตถุประสงค์ในการหางาน

  ผู้หางานที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะสามารถเข้าดูข้อมูลตำแหน่งงานได้อย่างจำกัด

  ผู้หางานที่ลงทะเบียนจะสามารถเข้าดูข้อมูลตำแหน่งงานได้ทั้งหมด

  ผู้ลงประกาศตำแหน่งงานสามารถเข้าดูข้อมูลทั้งหมดของผู้หางาน

  พนักงานทีอีเจได้รับอนุญาตอย่างไม่จำกัดในการเข้าดูข้อมูล

 4. การสมัครสมาชิกข่าว

  ผู้ใช้งานที่สมัครที่จะรับข่าวจะได้รับข่าวสาว, โฆษณาตำแหน่งงาน ผู้ใช้งานสามารถติดต่อขอเลิกการรับข่าวสารโดยติดต่อมาที่ฝ่ายบริการลูกค้า

 5. การเชื่อมโยงไปยังไซต์อื่น

  ทีอีเจไซต์อาจจะให้ลิงค์ในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ผู้ใช้งานควรจะตระหนักถึงความเสี่ยงในการเข้าเว็บไซต์ซึ่งข้อมูลของคุณอาจจะถูกเปิดเผย ดังนั้นเราจึงอยากแนะนำให้ท่านพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนการเข้าใช้งานในเว็บไซต์นั้นๆ

ติดต่อเรา


ฝากข้อความ

หากท่านมีคำถามหรือคำแนะนำติชมใดๆ กรุณาฝากข้อความที่นี่ได้เลยค่ะ

--