คณิตศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


จำนวนเฉพาะ (Prime Number)

คือ จำนวนเต็มบวกที่มีตัวหารที่เป็นบวกอยู่ 2 ตัว คือ ตัว 1 และตัวมันเอง
จำนวนเฉพาะ 1-100 ได้แก่ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

ตัวประกอบ

ตัวประกอบของเลขจำนวนใด คือ จำนวนเลขที่สามารถนำไปหารเลขจำนวนนั้นๆได้ลงตัว
เช่น 2 และ 5 เป็นตัวประกอบของ 10 เพราะ 2 และ 5 หาร 10 ลงตัว
เช่น 3 และ 7 เป็นตัวประกอบของ 21 เพราะ 3 และ 7 หาร 21 ลงตัว
เช่น 2, 3 และ 5 เป็นตัวประกอบของ 30 เพราะ 2, 3 และ 5 หาร 30 ลงตัว

การแยกตัวประกอบ

    การแยกตัวประกอบ ส่วนใหญ่มักจะแยกจนเป็นจำนวนเฉพาะ การแยกตัวประกอบทำได้ 3 วิธี
  1. แยก Factor Tree
  2. แยกจากตัวคูณ
  3. แยกด้วยการหารสั้น


--