ภาษาอังกฤษระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 20 ข้อ

1
1

Tim runs........, but Tony runs....... .

ทิมวิ่ง............แต่โทนีวิ่ง............. ประโยคนี้ต้องการคำกริยาวิเศษณ์ขยายคำกริยาว่าเขาวิ่งเป็นอย่างไร ประโยคที่สองต้องการคำกริยาวิเศษณ์ขั้นกว่าเพราะเป็นการเปรียบเทียบความเร็วในการวิ่งระหว่างทิมและโทนี คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ค. fast เร็ว, faster เร็วกว่า

2
2

Linda .......... answer reporter's question.

ลินดาตอบคำถามนักข่าวอย่าง...ชาญฉลาด...... ประโยคนี้ต้องการคำกริยาวิเศษณ์ขยายคำกริยาว่าเธอตอบคำตามเป็นอย่างไร คำตอบที่ถูกคือ ข้อ ข

3
3

Amigo sings ........ but Henry sings............

เอมิโก้ร้อง..................แต่เฮนรีร้อง...............ประโยคนี้ต้องการคำกริยาวิเศษณ์ขยายคำกริยาว่าเขาร้องเป็นอย่างไร และประโยคที่สองต้องการคำกริยาวิเศษณ์ขั้นกว่าเพราะเป็นการเปรียบเทียบ คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ก. powerfully-มีพลัง, more powerfully มีพลังมากกว่า

4
4

Anna knows her ......... . She has been ....... to her.

แอนนารู้จักเธอ..เป็นอย่างดี...... เธอ..ดี...กับเธอ ประโยคแรกต้องการคำกริยาวิเศษณ์ขยายคำกริยาว่ารู้จักแบบใด ประโยคที่สองต้องการคำคุณศัพท์เพื่ออธิบายว่าแอนนาเป็นอย่างไรกับเพื่อน แอนนาดีกับเพื่อนคนนี้ คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ง. well, good

5
5

Simon ......... choose the first group to play.

ไซมอน.........เลือกกลุ่มแรกที่จะเล่น ประโยคนี้ต้องการคำกริยาวิเศษณ์ขยายคำกริยา “เลือก” ว่าเขาเลือกอย่างไร คำตอบคือ ข้อ ข. randomly สุ่ม

6
6

.........., people make mistakes.

..........ที่คนทำผิด ประโยคนี้ต้องการคำกริยาวิเศษณ์ประเภท Adverb of Frequency ทุกข้อเป็นคำกริยาวิเศษณ์ แต่มีความหมายต่างกัน Occasionally-เป็นครั้งคราว, Hardly-เกือบจะไม่, Interestingly-น่าสนใจ, Nevertheless –แม้กระนั้น ดังนั้นถ้าเลือกคำตอบที่ฟังดูสมเหตุสมผลคือ ข้อ ก. เพราะเป็นบางครั้งที่คนเราทำผิดพลาด7
7

The economy wasn't ........... this year, ...........our sales were strong.

ปีนี้เศรษฐกิจไม่ค่อย................, ...........ยอดขายของเรายังดี ประโยคแรกต้องการคำคุณศัพท์เพื่อขยายคำนามว่าเศรษฐกิจเป็นอย่างไร ส่วนประโยคที่สองต้องการคำกริยาวิเศษณ์ประเภท Conjunctive Adverb ที่เชื่อมระหว่างสองประโยค ในประโยคนี้ต้องการคำที่บอกความแตกต่างกับประโยคแรก ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ค. good-ดี, nevertheless-แม้กระนั้น

8
8

Teacher told his students to eat ............ .

ครูบอกกับนักเรียนของเขาว่าให้กิน.............. ประโยคนี้ต้องการคำกริยาวิเศษณ์ ดังนั้นข้อ ง. quietly-เงียบๆ คือข้อที่ถูกต้อง

9
9

We ........ go to school together.

พวกเราไปโรงเรียนด้วยกัน.............. ประโยคนี้ต้องการคำกริยาวิเศษณ์ Adverb of frequency เพื่ออธิบายว่าไปด้วยกันแบบใด ข้อที่ถูกต้องคือ ข้อ ค. always-เป็นประจำ

10
10

Cindy played on the beach ........... .

ซินดี้เล่นอยู่ที่ชายหาด.................. ประโยคนี้ต้องการคำกริยาวิเศษณ์ Adverb of time จากประโยคจะเห็นว่า กริยาเป็นกริยาช่องที่ 2 บ่งบอกถึงความเป็นอดีต ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้อง ข้อ. ข yesterday-เมื่อวาน

11
11

German is ............ than English.

ภาษาเยอรมันเป็นภาษาที่.............กว่าภาษาอังกฤษ ประโยคนี้ต้องการเปรียบเทียบสองภาษาซึ่งเป็นคำนามดังนั้นต้องการทั้งคำคุณศัพท์และคำกริยาวิเศษณ์ คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ก. much more difficult ยากกว่า

12
12

That hotel is ........... .

โรงแรมนั้น.............. เมื่อพิจารณาคำตอบ ข้อ. ก as bad เป็นการเปรียบเทียบว่าเท่ากัน แต่ในประโยคนี้ไม่มีให้เปรียบเทียบ, ข้อ ข. badly ไม่ทำให้รูปประโยคถูกต้อง ถ้าให้ถูกต้องคือ That hotel is bad. ข้อ ค. ผิดเพราะ much worse ใช้เพื่อเปรียบเทียบ ควรใช้ much worse than ข้อ ง.the worst เป็นคำกริยาวิเศษณ์ขั้นสุด-แย่มากที่สุด จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด13
13

Linda is the ............ in her class.

ลินดา...............ในชั้นเรียน จากประโยคมีคำว่า the…… แสดงว่าต้องการคำกริยาวิเศษณ์ขั้นสุด คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ค. tallest-สูงที่สุด

14
14

I left the office ......... than Tim.

ฉันออกจากออฟฟิศ...........กว่าทิม ประโยคนี้ต้องการคำกริยาวิเศษณ์ขั้นกว่า ข้อ ข. later ช้ากว่า จึงถูกต้อง

15
15

Sanda learned English ....... .

แซนด้าเรียนภาษาอังกฤษ............ ประโยคนี้ต้องการคำกริยาวิเศษณ์ขยายกริยา “เรียน” ว่าเธอเรียนเป็นอย่างไร ข้อ ก. quickly-รวดเร็ว

16
16

Teacher told his student to work ............. in order to pass the exam.

คุณครูบอกกับนักเรียนของเขาว่าให้ทบทวนฝึกฝน................เพื่อที่จะสอบผ่าน ประโยคนี้ต้องการคำกริยาวิเศษณ์ ทุกข้อเป็นคำกริยาวิเศษณ์ แต่ความหมายต่างกัน hard-อย่างหนัก, hardly-เกือบจะไม่, fast-เร็ว, easily-อย่างง่ายๆ ดังนั้นข้อที่ถูกต้องคือ ข้อ. ก

17
17

Timothy is ......... smart.

ทิมโมธีเป็นคนที่ฉลาด............. ประโยคนี้ต้องการคำกริยาวิเศษณ์เพื่อขยายคำคุณศัพท์ “ฉลาด” ดังนั้นข้อ. ข ถูกต้อง really-จริงๆ

18
18

Sally is ......... late to class. Her teacher isn't vey happy.

แซลลี่เข้าเรียนช้า............. คุณครูของเธอไม่พอใจเป็นอย่างมาก ประโยคนี้ต้องการคำกริยาวิเศษณ์ประเภท Adverb of Frequency ทุกข้อเป็นคำกริยาวิเศษณ์ แต่ความหมายที่ถูกต้องคือ ข้อ ค. usually-เป็นประจำ19
19

The city grew ......... after 2000.

เมืองเติบโต............หลังจากปี 2000 ประโยคนี้ต้องการคำกริยาวิเศษณ์ขยายกริยา “เติบโต” ว่าเติบโตแบบใด ข้อ ง. quickly-อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ Quickly มักจะใช้สัมพันธ์กับเวลา แต่ fast จะใช้กับ speed-ความเร็ว

20
20

He did not pass the course as ......... as he thought he would.

เขาไม่ได้สอบผ่านได้...........อย่างที่เขาคิดไว้ ประโยคนี้มีการเปรียบเทียบเท่ากับ หรือไม่เท่ากับ as………….as ของคำกริยาวิเศษณ์ ดังนั้นข้อ ก. easily-ง่าย เป็นคำตอบที่ถูกต้อง--