ภาษาอังกฤษระดับประถม สารบัญ


Adverb คำกริยาวิเศษณ์

 • ใช้ขยายคำกริยา คำคุณศัพท์ และคำกริยาวิเศษณ์
 • ใช้ขยาย วลี อนุประโยค และประโยค
 • ต่างกับคำคุณศัพท์ คำกริยาวิเศษณ์จะไม่ขยายคำนาม
 • Forming Adverb
  1. Regular Adverbs
   • เติม ly ต่อท้าย Adjective
    Adjective Adverb
    beautiful beautifully
    clear clearly
    slow slowly
   • ถ้า Adjective ลงท้ายด้วย "y" ให้เปลี่ยน "y" เป็น "i" แล้วเติม "ly"
    Adjective Adverb
    easy easily
    happy happily
    slow slowly
   • ถ้า Adjective ลงท้ายด้วย "able", "ible", "le" ให้แทน "e" ด้วย "y"
    Adjective Adverb
    gentle gently
    happy happily
    visible visibly
   • ถ้า Adjective ลงท้ายด้วย "ic" ให้เติม "ally " ยกเว้น public -> publicly
    Adjective Adverb
    academic academically
    dramatic dramatically
    economic economically
  2. Irregular Adverbs
  3. Adjective Adverb
   close close
   daily daily
   early early
   far far
   fast fast
   free free
   good well
   high high
   late late
   lively lively
   long long
   low low
   straight straight
 • ประเภทของคำกริยาวิเศษณ์

Type of Adverb ตัวอย่าง ตัวอย่างการใช้งาน
Adverb of Time always, after, before, during, early, later, never, now, often, rarely, recently, sometimes, soon, then, today, tomorrow, usually, yesterday etc.
 • My mom always gets up at 5 A.M.
 • Cidy rarely misses yoga class.
Adverbs of manner badly, beautifully, better, bravely, cheerfully, cleverly, easily, fast, hard, politely, quickly, slowly, inadequately, healthy, well
 • She carefully reads the instruction. (เธออ่านคำสั่งอย่างระมัดระวัง) carefully เป็นคำกริยาวิเศษณ์ขยาย Read
 • The knife easily cut into the cake
Adverb of place Above, Away, Below, Down, Here, Inside, Near, Outside, Over, There, Up
 • She lives above me.
 • The semester will be over soon.

  Over นอกจากสามารถเป็น Adverb แล้วยังสามารถใช้เป็น คำบุพบท (preposition)ได้ โดยข้อแตกต่างคือ ถ้าเป็นคำบุพบทจะมีคำนามหรือคำสรรพนามตามหลัง เช่น Tony jumped over the wall.

 • I'll be outside.
Adverb of Frequency Always, Never, Usually, Frequently, Occassionally, Rarely, Seldom, Sometimes
 • I freqently go to Chiang Mai.
 • He never lies
Interrogative Adverb How, When, Why, Where
 • How do you make this cake?
 • When will Tony's plane arrive from Tokyo?
Conjunctive Adverb เป็นคำกริยาวิเศษณ์เชื่อม-วลี2 ประโยคให้กลายเป็นประโยคเดียว
ตัวอย่างเช่น Accordingly, Also, Alternatively, Certainly, Consequently, Finally, Nevertheless, Moreover, Previously, Therefore
 • We plan to leave early in the morening, therefore, we will go to bed early.
 • You need to work harder;otherwise you will not pass the test..