ภาษาอังกฤษระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 20 ข้อ

1
1

We ……………to see grandmother this weekend.

สุดสัปดาห์นี้พวกเรากำลังจะไปเจอคุณยาย ใช้ Future Simple และเนื่องจากในประโยคนี้มีคำว่า to see จึงไม่สามารถใช้ will ได้ เนื่องจากกริยาหลัง will เป็นกริยาช่องที่ 1 จึงต้องใช้ verb to be going to + กริยาช่องที่ 1 และประธานเป็นพหูพจน์ จึงใช้ are going

2
2

When ……. supper be ready?

เมื่อไหร่อาหารว่างจึงจะพร้อม ใช้ Future Simple เนื่องจากถามถึงเหตุการณ์ในอนาคต

3
3

How …….he get here from the train station?

เขาจะมาที่นี้อย่างไรจากสถานีรถไฟ เป็นการพูดถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น จึงใช้ Future Simple

4
4

By the time we get there, they ……………..football for 30 minutes.

เมื่อตอนที่พวกเรามาถึงที่นั้น พวกเขาก็จะเล่นฟุตบอลไปแล้วเป็นเวลา 30 นาที ประโยคนี้ใช้ Future Perfect Continuous เพราะเป็นเหตุการณ์ที่ดำเนินไประยะหนึ่งจนอีกเหตุการณ์หนึ่งในอนาคต

5
5

More and more people ……..join this campaign.

คนจำนวนมากขึ้นจะร่วมในโครงการรณรงค์นี้ เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ใช้ Future Simple และเนื่องจากประธานเป็นพหูพจน์จึงไม่สามารถใช้ is going to ได้

6
6

She ……………..painting by the end of this weekend.

เธอจะทำการวาดรูปนี้เสร็จภายในวันหยุดสุดสัปดาห์ ใช้ Future Perfect เนื่องจากเป็นการพูดถึงเหตุการณ์ที่เสร็จก่อนเวลาใดๆในอนาคต

7
7

Next month I ..................... here for 10 years.

เดือนหน้าฉันจะทำงานที่นี้มาแล้ว 10 ปี เป็นเหตุการณ์ในอนาคตที่ดำเนินมาจากอดีตและดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงจุดใดจุดหนึ่งในอนาคต ประโยคนี้จึงเลือกใช้ Future Perfect Continuous

8
8

By 9 o’clock, her daughter …………………asleep.

ตอน 9 โมง ลูกสาวของเธอคงจะหลับไปแล้ว ใช้ Future Perfect เนื่องจากเป็นการพูดถึงเหตุการณ์ที่เสร็จก่อนเวลาใดๆในอนาคต

9
9

When I ……….you tomorrow, I will show you my new car.

เมื่อฉันเจอคุณพรุ่งนี้ ฉันจะโชว์รถใหม่ให้คุณดู ประโยคหลัง When ให้ใช้ Present Simple ข้อ ก จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

10
10

Before we …… learning a new song, we ……………..play that song we ……… last week.

ก่อนที่พวกเราจะเรียนเพลงใหม่ พวกเราจะเล่นเพลงนั้นที่เราเรียนเมื่อสัปดาห์ก่อน ประโยคแรกเป็นเหตุการณ์ในอนาคตแต่ตามหลัง Before ประโยคที่ใช้ต้องเป็น Present Simple ประโยคที่สองWe……play that songเป็นเหตุการณ์ในอนาคตจึงใช้ Future simple และเนื่องจากประธานเป็นพหูพจน์จึงใช้ are going to หรือ will ประโยคสุดท้าย เพลงที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ก่อน จึงต้องใช้ Past Simple กริยาของคำว่า learn และกริยาช่องที่ 2 คือ learned ดังนั้นข้อ ง จึงถูกต้อง

11
11

I …………buy a present for Tim.

ฉันจะไปซื้อของขวัญให้ทิม ใช้ Future Simple เนื่องจากมีคำว่า buy สามารถใช้ going to buy หรือ will buy และประธานเป็น I จึงใช้ am

12
12

Sandy …………..before you reach her place.

แซนดี้คงจะออกไปแล้วก่อนที่คุณจะไปถึงที่พักของเธอ ประโยคนี้ใช้ Future Perfect เนื่องจากเป็นการพูดถึงเหตุการณ์ที่เสร็จก่อน(แซนดี้ออกไปแล้ว)อีกเหตุการณ์หนึ่ง(คุณไปถึงที่พักของเธอ)

13
13

By the time he gets home, she ………………..gardening.

เมื่อเขาไปถึงบ้าน เธอคงจะทำสวนเสร็จไปแล้ว เป็นเหตุการณ์ในอนาคต และเป็นเหตุการณ์ที่มีการดำเนินต่อเนื่องและเสร็จสิ้นก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่ง โดยหลังคำว่า By the time ประโยคต้องเป็น Present Simple และประโยคที่สองใช้ Future Perfect Continuous

14
14

I will give her a call, if I ………her number.

ฉันจะโทรหาเธอ ถ้าฉันสามารหาเบอร์โทรศัพท์ของเธอได้ ประโยคนี้เป็น Type 1 Conditional Sentence ซึ่งมีโครงสร้าง if + present simple, วลีหลักเป็น Future Simple ดังนั้น หลัง if จึงเป็น Present Simple ข้อที่ถูกต้องคือ ข้อ ข

15
15

By 2020, Liza.............. in London for 10 years.

ปี 2020 ลิซ่าจะใช้ชีวิตอยู่ที่ลอนดอนเป็นเวลา 10 ปี ประโยคนี้เป็นเหตุการณ์ในอนาคตที่ดำเนินจากอดีตจนถึงจุดเวลาใดๆในอนาคต จึงใช้ Future Perfect Continuous และประธานเป็นเอกพจน์จึงใช้ is going to have lived

16
16

I ………….. clean my room tomorrow.

พรุ่งนี้ฉันจะทำความสะอาดห้องฉัน ประโยคนี้ใช้ Future simple ใช้ will หรือ am going to

17
17

Children...............a lot of cookies before the main dishes arrive.

พวกเด็กๆคงจะกินคุ้กกี้จำนวนมากก่อนที่อาหารหลักจะเสิร์ฟ ประโยคนี้ใช้ Future Perfect เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ในอนาคตที่ดำเนินมาได้ระยะหนึ่งก่อนที่จะเกิดอีกเหตุการณ์หนึ่ง

18
18

If you go out in the rain, you …………wet.

ถ้าเราออกไปท่ามกลางสายฝน เราจะเปียก ประโยคนี้เป็น Type 1 Conditional Sentence ซึ่งมีโครงสร้าง if + present simple, วลีหลักเป็น Future Simple ดังนั้น วลีหลักจะใช้ Future Simple ข้อที่ถูกต้องคือ ข้อ ก

19
19

When she ………………, he ………………to work.

เมื่อเธอตื่น เขาคงจะออกไปทำงานแล้ว เป็นเหตุการณ์ในอนาคตโดยหลัง When ใช้ present simple และอีกประโยคใช้ Future Perfect เพราะเหตุการณ์ดำเนินไป(เขาคงจะออกไปทำงานแล้ว)จนมีอีกเหตุการณ์หนึ่ง(เธอตื่น)

20
20

By the time he comes home at the end of the year, he ..............overseas for five years.

เมื่อถึงเวลาที่เขากลับบ้านตอนปลายปี เขาจะเรียนหนังสือที่ต่างประเทศมาแล้วห้าปี เป็นเหตุการณ์ในอนาคตโดยหลัง By the time ใช้ Present simple และการเรียนหนังสือเป็นเหตุการณ์ดำเนินต่อเนื่องจนถึงจุดใดจุดหนึ่งในอนาคต