คณิตศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 10 ข้อ

1
1

ข้อใดไม่ใช่สมบัติการสลับที่

ข้อ ง เป็นสมบัติการเปลี่ยนหมู่

2
2

ข้อใดคือสมบัติการสลับที่

ข้อ ข และ ง
ข้อ ก เป็นสมบัติการเปลี่ยนหมู่ และ ข้อ ค เป็นสมบัติการแจกแจง

3
3

ข้อใดคือตัวเลขในช่องว่าง $ (79 \times 180 )+(120\times 79) = \square\times (\square + 120)$ ตามลำดับ

เป็นสมบัติการแจกแจง คำตอบคือข้อ ก

4
4

5 × 89 × 6 จากโจทย์เพื่อให้ง่ายต่อการหาผลลัพธ์ ควรใช้คุณสมบัติใด

คำตอบคือข้อ ก. คุณสมบัติการสลับที่ การสลับที่นำ 5 × 6 จะได้ผลลัพธ์คือ 30 และหลังจากนั้นนำ 30 × 89 จะหาผลลัพธ์ได้ง่ายกว่า

5
5

ข้อใดคือสมบัติการเปลี่ยนหมู่

คำตอบคือ ข้อ ข ข้อ ก. และ ง เป็นสมบัติการสลับที่ และข้อ ค เป็นสมบัติการแจกแจง

6
6

ข้อต่อไปนี้ข้อใดใช้สมบัติการสลับที่

คำตอบคือ ข้อ ข
ข้อ ก. ผิด เพราะผลลัพธ์ของสองข้างมีค่าไม่เท่ากัน
ข้อ ค. ผิด เพราะผลลัพธ์ของสองข้างมีค่าไม่เท่ากัน
ข้อ ง. ผิด เพราะผลลัพธ์ของสองข้างมีค่าไม่เท่ากัน7
7

ข้อใดใช้สมบัติการจัดหมู่ช่วยหาผลลัพธ์ของ 57 + 65 + 43 + 35 ได้ถูกต้อง

คำตอบคือ ข้อ ค.

พิจารณาง่ายที่สุดคือดูหลักหน่วย ถ้าสามารถบวกกันและได้หลักหน่วยเป็น 0 จะช่วยให้การหาตัวเลขทำได้เร็วขึ้น เช่น

43 + 57 = 100 และ 65 + 35 = 100

ดังนั้น 57 + 65 + 43 + 35 = (43 + 57) + (65 + 35) = 200

8
8

$(125\times 16)-(125\times 9) = \square$

คำตอบคือข้อ ก.
วิธีที่ใช้ให้คิดได้ง่ายขึ้น คือใช้สมบัติการแจกแจงในการหาผลลัพธ์
(125 × 16) – (125 × 9) = 125 × (16 – 9) = 125 × 7 = 875

9
9

กำหนด A, B และ C เป็นจำนวนนับสามจำนวน ข้อใดต่อไปนี้ใช้สมบัติการสลับที่ (สสวท ป. 3)

คำตอบคือ ข้อ ค.
ข้อ ก. เป็นสมบัติการเปลี่ยนหมู่
ข้อ ข. สมการไม่เป็นจริง ทั้งสองข้างไม่ได้มีค่าเท่ากัน
ข้อ ง. เป็นสมบัติการแจกแจง

10
10

ข้อใดเป็นจริง
1) 3 × (5 + 6) = (3 × 5) + 3 × 6)
2) 49 – 16 = (7 – 4) × (7 – 4)
3) 8 ÷ (4 - 2) = (8 ÷ 4) – (8 ÷ 2)

คำตอบคือ ข้อ ก.
ข้อ ก เป็นสมบัติการแจกแจงของการคูณ
ข้อ ข. ทั้งสองข้างให้ค่าไม่เท่ากัน 49 – 16 = 33 และ (7 – 4) × (7 – 4) = 3 × 3 = 9
ข้อ ค. ผิด เพราะการหารไม่มีคุณสมบัติการแจกแจง
ข้อ ค. ชุดตัวเลขด้านซ้ายมือ ต้องทำในวงเล็บให้เรียบร้อยก่อน (4 – 2) = 2 และจึงนำ 2 ซึ่งเป็นผลลัพธ์จาก (4 – 2)ไปหาร 8 : 8 ÷ 2 = 4
ด้านขวามือมี 2 วงเล็บ หาผลลัพธ์ในแต่ละวงเล็บก่อน (8 ÷ 4) = 2 และ (8 ÷ 2) = 4
ดังนั้น (8 ÷ 4) – (8 ÷ 2) = 2 – 4 = -2
ผลลัพธ์ของทั้งซ้ายและขวาไม่เท่ากัน จึงเป็นคำตอบที่ผิด--