คณิตศาสตร์ระดับประถม สารบัญ


ทั้งหมด 10 ข้อ

1
1

$7\!\dfrac{4}{9} = \dfrac {\square}{9}$
ข้อใดคือตัวเลขที่หายไป

คำตอบคือ ข้อ ง.
การทำเป็นเศษเกิน คือ (ส่วน × จำนวนเต็ม ) + เศษ จะได้เป็นค่าเศษ
ค่าเศษจะเท่ากับ (9 × 7) + 4 = 63+ 4 = 67
ดังนั้น $7\!\dfrac{4}{9} = \dfrac {67}{9}$

2
2

$5\!\dfrac{10}{11} = \dfrac {\square}{11}$
ข้อใดคือตัวเลขที่หายไป

คำตอบคือ ข้อ ค.
การทำเป็นเศษเกิน คือ (ส่วน × จำนวนเต็ม ) + เศษ จะได้เป็นค่าเศษ
ค่าเศษจะเท่ากับ (11 × 5) + 10 = 55 + 10 = 65
ดังนั้น $5\!\dfrac{10}{11} = \dfrac {65}{11}$

3
3

$3\!\dfrac{2}{5} = $

คำตอบคือ ข้อ ข.
การทำเป็นเศษเกิน คือ (ส่วน × จำนวนเต็ม ) + เศษ จะได้เป็นค่าเศษ
ดังนั้นค่าเศษคือ (5 × 3) + 2 = 15+ 2 = 17
ส่วนคือ 5 และค่าเศษคือ 17 ดังนั้น $3\!\dfrac{2}{5} = \dfrac{17}{5} $

4
4

$6\!\dfrac{3}{4} = $

คำตอบคือข้อ ค.
การทำเป็นเศษเกิน คือ (ส่วน × จำนวนเต็ม ) + เศษ จะได้เป็นค่าเศษ
ดังนั้นค่าเศษคือ (4 × 6) + 3 = 24+ 3 = 27
ส่วนคือ 4 และเศษคือ ดังนั้น $6\!\dfrac{3}{4} = \dfrac{27}{4}$

5
5

$11\!\dfrac{9}{13}$

คำตอบคือ ข้อ ค.
การทำเป็นเศษเกิน คือ (ส่วน × จำนวนเต็ม ) + เศษ จะได้เป็นค่าเศษ
ดังนั้น (13 × 11) + 9 = 143+ 9 = 152
ส่วนคือ 13 และเศษคือ 152 ดังนั้น $11\!\dfrac{9}{13} = \dfrac{152}{13}$

6
6

$\dfrac{3}{2} = $

คำตอบคือ ข้อ ก.7
7

$\dfrac{12}{5} = $

คำตอบคือ ข้อ ง.

8
8

$\dfrac{60}{9} = $

คำตอบคือ ข้อ จ.

9
9

$\dfrac{140}{11} = $

คำตอบคือ ข้อ ค.

10
10

$\dfrac{345}{17}$

คำตอบคือ ข้อ ข.--