ภาษาอังกฤษระดับประถม สารบัญ


ใช้ขยายคำนาม หรือสรรพนาม เพื่อบอกลักษณะและรายละเอียด
จำแนกได้เป็น

 • Descriptive Adjective
 • Determinative Adjective

Descriptive Adjective

คำที่ใช้บอกลักษณะ และคุณสมบัติ ส่วนใหญ่ของคำคุณศัพท์จะจัดอยู่ในกลุ่มนี้

ตัวอย่างเช่น
I own a small house.
The winning team celebrated their victory at the amusement park.
She is beautiful.
The big black dog is barking loudly.
His voice was hoarse after talking for an hour.
Salty food makes one thirsty.

Determinative Adjective

จำแนกได้เป็น

 • Quantitative
 • Demonstrative
 • Possessive
 • Interrogative
 • Distributive
 • Article

ประเภทของ Determintive Adj ความหมาย ตัวอย่าง ตัวอย่างการใช้งาน
Quantitative บอกจำนวนหรือปริมาณ
 • ตัวเลข เช่น one, two, nine etc
 • คำนามแสดงปริมาณ เช่น many, much, some, whole etc
 • I have two cars. (ฉันมีรถ 2 คัน)
 • That pizza is a bit much for one person (พิซซ่านั้นมันมากเกินไปสำหรับ 1 คน
 • You should complete the whole task.
Demonstrative คำคุณศัพท์ชี้เฉพาะ คำบอกว่ากำลังกล่าวถึงคำนามหรือสรรพนามใด This, That, These, Those
 • This car belongs to me. (รถคันนี้เป็นของฉัน)
 • Those pictures are beautiful.(รูปเหล่านั้นสวย)
Possessive บอกความเป็นเจ้าของ My(ของฉัน), Your(ของคุณ/ของพวกคุณ), His (ของเขาผู้ชาย), Her (ของเขาผู้หญิง), Its (ของมัน), Their(ของพวกเขา)
 • My car is parked outside.(รถฉันจอดอยู่ที่ด้านนอก)
 • His cat is very cute.(แมวของเขาน่ารักมาก)
Interrogative บอกคำถาม Which, What, Whose + คำนามเสมอ
 • Which phone should I buy? (โทรศัพท์เครื่องไหนที่ฉันควรซื้อ)
 • What books are you reading? (หนังสืออะไรที่คุณกำลังอ่านอยู่)
 • Whose car is that?( รถคันนั้นเป็นของใคร)
Distributive คำคุณศัพท์แบ่งแยก เป็นการบ่งชี้คำนามออกจากกลุ่มคำนาม Each (แต่ละ), Every (ทุกๆ), Either(อย่างใดอย่างหนึ่ง), Neither (ไม่ทั้งสองอย่าง), Any
 • You can choose any character you would like to play.
 • I don't like either movie.
 • Eachperson cast vote.
 • Neither shoe feels comfortable.
 • I heard every word you said.
Article คำนำหน้านาม
 • Indefinite Article : A, An
  • A: ใช้นำหน้าคำนานเอกพจน์
  • An: ใช้นำหน้าคำนามเอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยสระ และขึ้นต้นด้วยพยัญชนะที่ออกเสียงเป็นสระ
 • Definite Article : The
  • ใช้นำหน้านามที่มีเพียงหนึ่งเดียว เช่น The sun
  • ใช้นำหน้านามที่เป็นชื่อเฉพาะ เช่น The Eiffel tower
  • ใช้นำหน้าเลขลำดับ เช่น The first, the second
  • ใช้นำหน้าส่วนของวัน เช่น in the morning
  • ใช้นำหน้าคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุด เช่น The tallest, the biggest
  • ใช้นำหน้าคำคุณศัพท์ซึ่งเป็นคำนามที่มีความหมายว่าทั้งพวก เช่น The rich (พวกคนรวย), The young (พวกคนหนุ่ม)
 • Tom has been here about an hour.
 • The kids had a ride on an elephant.
 • Should I adopt a dog?
 • The sun is a big star.

Compound Adjective:

 • คือคำนามประสมที่ทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์เพื่อขยายคำนาม
 • มักจะเป็นคำที่แยกด้วยยัติภังค์ (-) เช่น
  This is a heart-breaking story.
  I visited an old-looking building.
 • เป็นประโยคใน เครื่องหมายคำพูด เช่น
  She gave me on "I don't like you" look.--